Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vialip lip
kookinkid
kookinkid
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viajoder joder

August 09 2017

kookinkid
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaasylopath asylopath
kookinkid
9823 39f6 500
kookinkid
0449 b842
Reposted fromgreensky greensky viarugia rugia
kookinkid
1076 b4ef
Reposted fromJamalus Jamalus viarugia rugia
kookinkid
Reposted fromFlau Flau viarugia rugia
kookinkid
5140 2a92 500
Reposted fromjottos jottos viarugia rugia
7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viarugia rugia
kookinkid
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
kookinkid
Reposted fromgruetze gruetze viaSzavislav Szavislav
kookinkid
9223 e81c 500
kookinkid
kookinkid
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaaynis aynis
kookinkid
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaaynis aynis
kookinkid
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viasbguys sbguys
kookinkid
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viasbguys sbguys
kookinkid
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaaynis aynis
kookinkid
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viasbguys sbguys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl